De Brug is een speciale school voor basisonderwijs.

Kinderen die de school bezoeken hebben vaak al op zeer jonge leeftijd ervaren dat niet in ieders leven sprake is van een ononderbroken ontwikkeling. Dit te moeten erkennen valt voor de opvoeders thuis en op school niet mee. De kern van het onderwijs op De Brug wordt gevonden in het intensiever en specifieker werken met de ons toevertrouwde leerlingenpopulatie.  Als centrale uitgangspunten voor omgang en onderwijs worden respect voor elkaar, veiligheid en ontwikkeling van een positief zelfbeeld gehanteerd.

school bibliotheek

 www.jeugdbieb.nl

Jeugdbieb.nl  is een uitgebreide verzameling links naar informatieve websites, filmpjes en apps voor kinderen. Interessant, boordevol weetjes en feiten. Reuze handig bij het maken van werkstukken, spreekbeurten en presentaties.

 

 

Wettelijke bepalingen

In een schoolgids moeten enkele onderwerpen staan die door de overheid zijn vastgesteld of die zo belangrijk zijn dat ze niet onvermeld kunnen blijven.

Hieronder treft u deze onderwerpen aan.

Klachtenprocedure

Als we over klachten spreken, hebben wij daar al snel negatieve gevoelens bij. Toch kunnen klachten voorkomen en zullen ze kunnen leiden tot een verbetering van de situatie of de kwaliteit van het onderwijs aan de school. Als team staan we open voor elke vorm van kritiek. U kunt alles bespreken met de groepsleerkrachten of met de directie. Indien het in ons vermogen ligt zullen we de klachten onderzoeken en zo snel mogelijk verhelpen.

Mochten de klachten van dien aard zijn, dat u dit niet rechtstreeks met de directie van de school kunt bespreken, dan kunt u zich op dat moment richten tot het bevoegd gezag van onze schoolvereniging. Mocht u dit niet wensen, dan kunt u zich met klachten wenden tot de inspecteur van het basisonderwijs. Vanzelfsprekend zullen alleen die klachten in behandeling worden genomen, die niet anoniem zijn.

Klachtenprocedure machtsmisbruik

Machtsmisbruik is een ernstige zaak. We weten allemaal dat het niet mag en zeker niet op een school. Een kind moet zich op school veilig kunnen voelen en een school moet zorgen voor goede regels en een goede manier van omgaan met elkaar.

Toch gebeuren er ook op scholen wel eens dingen die niet door de beugel kunnen en dan kan het voor ouders of leerlingen moeilijk zijn om dat aan te kaarten.

Daarom hebben scholen van de overheid regels moeten opstellen hoe (ouders of) leerlingen kunnen handelen als zij toch bedreigd worden door een vorm van machtsmisbruik; onder machtsmisbruik verstaan we dan: seksuele intimidatie, pesten en discriminatie.

Ook op De Brug hebben we die regels opgesteld en als u het heel uitgebreid wilt lezen, dan kunt u er op school naar vragen.

Als u vermoedt dat er met betrekking tot uw kind sprake is van machtsmisbruik, pesten of discriminatie, dan hebben we het liefst dat u rechtstreeks op school komt praten.

Mocht er sprake zijn van sexuele intimidatie/misbruik dan adviseren wij direct naar de vertrouwenspersoon te gaan, zowel in het belang van de klager als van de aangeklaagde.

De vertrouwenspersoon is huisarts dhr. J. van Soest,

Nijkerkendijk 28/01,

7442 LS Nijverdal.

Tel.: 0548-616262

Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen

U hebt uw kind ingeschreven op onze school. Dit betekent o.a.  dat u  de verantwoordelijkheid  voor uw kind tijdens de schooltijden overdraagt aan de  leerkrachten c.q. de school.

We zijn als school verantwoordelijk voor het welzijn en de veiligheid van alle kinderen.

Mochten er zich situaties voordoen, waarbij uw kind de oorzaak is, dat  het welzijn en de veiligheid van andere kinderen en van leraren in het geding komt  dan stellen we u daarvan  in kennis en  gaan dan eventueel  over  tot het ontzeggen van de toegang tot de school.

Deze oorzaken  liggen op het gebied van  ernstig ongewenst gedrag of  direct besmettelijke ziekten, die een direct gevaar vormen voor andere kinderen of  voor  leerkrachten.

We onderscheiden de volgende vormen van  het ontzeggen van de toegang tot de school:

 1. Time-out
 2. Schorsing
 3. Verwijdering

1. Time-out ( Dit is een tijdelijke verwijdering uit school)

Een ernstig incident, dit ter beoordeling van de directeur of diens plaatsvervanger,  leidt tot een time-out met onmiddellijke ingang. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

 

 • De leerling wordt door de directeur van school de rest van de dag de toegang tot de groep ontzegd. De leerling wordt dan in principe naar huis gestuurd. 
 • De ouders/ verzorgers worden onmiddellijk telefonisch/ mondeling van het incident en de motieven tot een time-out op de hoogte gebracht.  
 • De ouders worden verzocht  hun kind  van  school te komen ophalen. Indien geen telefonisch/ mondeling contact  mogelijk is, dan  krijgt de leerling een brief mee met het verzoek contact met de directeur op te nemen. In deze situatie zal de leerling op school worden opgevangen.  

De time-out maatregel kan eenmaal met één dag worden verlengd, daarna kan de leerling  voor maximaal één week worden geschorst. In beide gevallen zal de school contact op  nemen met de ouders/ verzorgers

De ouders/ verzorgers worden op school uitgenodigd voor een gesprek. Hierbij zijn de groepsleerkracht en de directeur aanwezig.

Van het incident en het gesprek met de ouders /verzorgers wordt een verslag gemaakt.

Dit verslag wordt door de ouders/ verzorgers voor gezien getekend en in het leerlingendossier opgeslagen. De ouders/ verzorgers ontvangen een kopie. Indien ouders/ verzorgers niet willen tekenen, dan zal dit op het verslag vermeld worden.

De time-out maatregel wordt na toepassing schriftelijk gemeld aan de algemeen directeur.

2. Schorsing

Pas bij een volgend incident, of indien het voorgevallen incident zo ernstig is, kan worden overgegaan tot een officiële schorsing.

De wettelijke regeling is van toepassing. ( artikel 40 en 63 WPO)

Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

 

 • De algemeen directeur wordt van de schorsing in kennis gesteld.
 • De algemeen directeur stelt het bevoegd gezag op de hoogte. Gedurende de schorsing wordt de leerling de toegang tot de school ontzegd. Voor zover mogelijk worden maatregelen genomen om de voortgang van het leerproces te waarborgen.
 • De schorsing bedraagt maximaal een week en kan worden verlengd. Er is geen maximum duur van de schorsing, terwijl er overleg gaande is over definitieve verwijdering.
 • De betrokken ouders/ verzorgers worden door de directeur (het bevoegd gezag)            schriftelijk  geïnformeerd over de reden en de duur van de schorsing. Zij worden op school uitgenodigd voor een gesprek betreffende de maatregel. Bij dit gesprek is tevens de algemeen directeur aanwezig.  
 • Van de  schorsing en het gesprek met de ouders/ verzorgers wordt een verslag gemaakt. Dit verslag wordt door de ouders/ verzorgers voor gezien getekend en in het  leerlingendossier opgeslagen. De ouders/ verzorgers ontvangen een kopie. Indien ouders/ verzorgers niet willen tekenen, dan zal dit op het verslag vermeld worden.
 • Het verslag wordt ter kennisgeving verzonden aan:

        de algemeen directeur

        de leerplichtambtenaar

        de inspectie basisonderwijs

 • Ouders/ verzorgers kunnen bezwaar aantekenen bij het bevoegd gezag van de school. Een bezwaarschrift moet binnen de termijn van zes weken bij het bestuur zijn ingediend. Het bevoegd gezag beslist uiterlijk binnen vier weken op het beroep.

 

3. Verwijdering   

 

Bij het meermalen voordoen van een ernstig incident, dat ingrijpende gevolgen heeft voor de veiligheid en/ of de onderwijskundige voortgang van de school, kan worden overgegaan tot verwijdering van de leerling.

 

Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

 

 • Verwijdering van een leerling is een beslissing van de algemeen directeur.
 • De algemeen directeur stelt het bevoegd gezag op de hoogte.
 • Voordat de beslissing wordt genomen, dient de algemeen directeur de berokken groepsleerkracht en de directeur te horen.
 • Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt wat aan de ouders/ verzorgers ter kennis wordt gesteld en door de ouders/ verzorgers voor gezien wordt getekend.
 • Het verslag wordt ter kennisgeving verzonden aan:

        de leerplichtambtenaar

        de inspectie basisonderwijs

 • De algemeen directeur informeert de ouders/ verzorgers schriftelijk en met redenen over het voornemen tot verwijdering, waarbij de ouders wordt gewezen op de mogelijkheid van het indienen van een bezwaarschrift.
 • Ouders/ verzorgers kunnen bezwaar aantekenen bij het bevoegd gezag van de school.

            Een bezwaarschrift  moet binnen de termijn van zes weken bij het bestuur zijn ingediend.

            Het bevoegd gezag beslist uiterlijk binnen vier weken op het beroep.

 • De algemeen directeur is verplicht de ouders/ verzorgers te horen over het bezwaarschrift.
 • De algemeen directeur neemt een uiteindelijke beslissing binnen vier weken na de ontvangst van het bezwaarschrift.
 • Een besluit tot verwijdering is pas mogelijk nadat een andere basisschool of een andere speciale school voor basisonderwijs is gevonden om de leerling op te nemen, of dat aantoonbaar is dat de algemeen directeur, gedurende acht weken, er alles aan heeft gedaan om de leerling elders  geplaatst te krijgen.

 

 Privacyreglement leerlinggegevens

Elke leerling heeft een zgn. persoonsgebonden nummer (sofi-nummer). Doel van de invoering hiervan is het vastleggen van regels voor het omgaan met leerlinggegevens ter bescherming van de privacy. Ook wij hebben hiervoor regels en afspraken gemaakt. Deze staan beschreven in het “privacyreglement leerlinggegevens”. Een exemplaar hiervan is op school aanwezig.

Zie ook de website van het bestuur

 

Veiligheidsbeleid

Binnen de vereniging is een veiligheidsbeleid ontwikkeld. Veiligheid voor kinderen én medewerkers op alle scholen is van het grootste belang. Juist daarom zijn op zowel bovenschools- als schoolniveau hiervoor allerlei afspraken gemaakt van brandveiligheid van gebouwen en speeltoestellen tot klachtenregelingen en pestprotocollen.

U kunt desgewenst deze regelingen inzien op school.

 

Inspectie van het onderwijs

Vanaf 1 juni 2004 beantwoordt de inspectie geen telefonische

vragen meer van onderwijsconsumenten. Eventuele vragenstellers

worden doorverwezen naar Postbus 51. De inspectie vraagt ons om de volgende adressen aan u door te geven:

info@owinsp.nl

www.onderwijsinspectie.nl

Vragen over onderwijs: 0800 – 8051 (gratis)

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900 – 1113111.

 

Verslag onderwijsinspectie

De rapporten van het inspectiebezoek kunt u nalezen op de volgende site.

http://www.owinsp.nl/  U tikt Nijverdal in en vervolgens De Brug dan opent zich “ons” dossier.

 

Schoolverzuim

De wet voor het primair onderwijs verplicht ons een centrale verzuimregistratie bij te houden. We vragen u als ouder om de afwezigheid van uw kind op de eerste dag van absentie vóór 8.30 uur mondeling, schriftelijk of telefonisch mee te delen. Na dit tijdstip zoekt de groepsleerkracht, in geval van niet gemelde afwezigheid, contact met de ouders. Voor verzuim wegens bijzondere omstandigheden kent de wet twee soorten verlof:

 

Extra vakantieverlof

Extra vakantieverlof kan alleen worden gegeven als de ouders een beroep hebben dat volledig afhankelijk is van de schoolvakanties. Hiervoor dient men twee maanden van tevoren een schriftelijk verzoek bij de directeur in te dienen. Hierbij moet ook een werkgeversverklaring worden overlegd, dat er geen verlof binnen de officiële schoolvakanties mogelijk is. De directeur neemt bij deze verzoeken altijd contact op met de leerplichtambtenaar van de gemeente Hellendoorn. Dit verlof mag slechts eenmaal per schooljaar worden verleend; niet langer duren dan tien schooldagen en mag niet plaatsvinden in de eerste twee weken van een schooljaar.

 

Extra verlof wegens gewichtige omstandigheden

Dit kunnen plezierige, maar ook minder plezierige omstandigheden zijn.

Bijvoorbeeld een jubileum van familieleden, ernstige ziekte of overlijden van familieleden. Dit soort bijzonderheden kunnen ervoor zorgen dat er extra verlof bij de directeur moet worden aangevraagd. Dit verzoek om verlof wordt op basis van wettelijke gegevens beoordeeld. Er kan maximaal voor een periode van tien dagen verlof per schooljaar worden verleend.

Daarnaast bestaat er voor plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging de mogelijkheid om een beroep te doen op vrijstelling van onderwijs. Deze verzoeken dient u schriftelijk bij de directeur aan te vragen. Hiervoor gebruiken wij een formulier. Dit formulier kunt u downloaden van onze website of anders even opvragen bij de directeur.

 

Bezoek aan dokter / tandarts

Wij gaan er van uit dat u zoveel mogelijk probeert om voor of na schooltijd of op de woensdagmiddag een afspraak voor uw kind te maken. Wanneer het beslist niet anders kan verzoeken wij u dit door te geven aan de groepsleerkracht van uw kind.