De Brug is een speciale school voor basisonderwijs.

Kinderen die de school bezoeken hebben vaak al op zeer jonge leeftijd ervaren dat niet in ieders leven sprake is van een ononderbroken ontwikkeling. Dit te moeten erkennen valt voor de opvoeders thuis en op school niet mee. De kern van het onderwijs op De Brug wordt gevonden in het intensiever en specifieker werken met de ons toevertrouwde leerlingenpopulatie.  Als centrale uitgangspunten voor omgang en onderwijs worden respect voor elkaar, veiligheid en ontwikkeling van een positief zelfbeeld gehanteerd.

school bibliotheek

 www.jeugdbieb.nl

Jeugdbieb.nl  is een uitgebreide verzameling links naar informatieve websites, filmpjes en apps voor kinderen. Interessant, boordevol weetjes en feiten. Reuze handig bij het maken van werkstukken, spreekbeurten en presentaties.

 

 

Hoe werken we op De Brug?

Dit hoofdstuk van de schoolgids beschrijft datgene wat een kind leert bij ons op school en hoe wij dit vorm geven.

Op De Brug werken we met methoden die ook op een basisschool worden gebruikt. Wij gaan er echter anders mee om. Met name in de onderbouw- en middenbouwgroepen wordt veel leerstof herhaald en in kleine stapjes aangeboden. De kinderen hebben dit nodig om zich de leerstof eigen te maken. Waar nodig voegen  wij  extra stof toe om de kinderen meer gelegenheid te geven om te oefenen. Voor wat betreft de zaakvakken, aardrijkskunde, geschiedenis en biologie, houden we rekening met het lees- en verwerkingsniveau van de kinderen.

Met lezen, taal en rekenen werken wij in niveaugroepen, groepsdoorbrekend.  Dit betekent dat kinderen op hun eigen niveau instructie krijgen. Het kan dus zijn dat een kind die bij leerkracht A zit met rekenen naar een niveaugroep bij leerkracht B gaat. Door met niveaugroepen te werken kan elk kind de instructie krijgen die hij of zij nodig heeft. Elke leerkracht werkt maximaal met twee niveaugroepen. Incidenteel wil het nog wel eens gebeuren dat één leerling een eigen programma volgt. Van hem of haar wordt dan een grote mate van zelfstandigheid verwacht.

Onze kinderen hebben veel structuur nodig. In alle groepen is een planbord aanwezig waarop wordt aangegeven wat er die dag gaat gebeuren en in welke volgorde. Voor de kinderen schept dit duidelijkheid.

De gedragsregels worden via pictogrammen aangegeven en komen op het planbord te staan. Gedurende het gehele jaar worden de regels met de kinderen doorgenomen.

 Een kort overzicht van de vakken.

Godsdienstige vorming,

De Brug is een christelijke school die openstaat voor iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van leven en werken. De identiteit van onze school vindt zijn oorsprong in het geloof in God en in de bijbel, zoals u elders in de schoolgids ook al heeft kunnen lezen. We willen ruimte bieden aan ieder individu, er is ruimte en respect voor ieders inbreng. Ons onderwijs is niet neutraal, maar betrokken op mens en wereld. Dit komt tot uiting in de omgang met elkaar, in de keuze van de leermiddelen, in ons taalgebruik en in de sfeer die heerst op school. Elke schooldag wordt geopend en beëindigd  met gebed. Enkele malen per week wordt er een bijbelverhaal verteld. Zo mogelijk wordt er een link gelegd met de actualiteit. We gebruiken de methode “Trefwoord”.

Onze geloofsopvoeding kenmerkt zich door een positieve benadering van de levensvragen. Voor elk mens is er uiteindelijk uitzicht op een betere tijd en een betere toekomst.
Onze identiteit strekt zich uit over alle vakken. Dit wordt zichtbaar in de keuzes die we maken en bij de omgang met elkaar.

Rekenen

Wij werken met de methode “Wereld in getallen.”  Dit is een realistische rekenmethode. Herkenbare en aansprekende situaties vormen het uitgangspunt voor de lessen. De methode biedt de leerstof in kleine stapjes aan wat voor onze leerlingen van groot belang is. De methode biedt voldoende oefenstof zodat rekenvaardigheden stevig verankerd worden. Het is met deze methode mogelijk om in niveaugroepen te werken. De lessen bestaan uit een instructiedeel en een zelfstandig werken deel. De methode heeft zijn eigen toetsmomenten. De zgn. methode-afhankelijke toetsen. Vanuit het leerlingvolgsysteem wordt tweemaal per jaar een toets (Cito) afgenomen om te controleren of kinderen voldoende vorderingen maken. Deze toetsen zijn landelijk genormeerd en methodeonafhankelijk.

Nederlandse taal.

De Brug werkt met de methode Taal op Maat en Spelling op Maat.

De lessen hebben een vaste structuur en zijn afwisselend leerkrachtgebonden en zelfstandig. Daardoor is het mogelijk in niveaugroepen te werken. De methode besteedt veel aandacht aan de ontwikkeling van de woordenschat. Op de bijgeleverde computerprogramma’s staat extra stof voor  herhaling en verdieping.

De methode voldoet aan de kerndoelen. 

De methode heeft haar eigen toetsmomenten. De zgn. methode-afhankelijke toetsen.

Vanuit het leerlingvolgsysteem wordt tweemaal per jaar een toets (Cito) afgenomen om te controleren of kinderen voldoende vorderingen maken. Deze toetsen zijn landelijk genormeerd en methodeonafhankelijk.

 Lezen.

Het aanvankelijk lezen wordt aangeboden met de methode Veilig Leren Lezen. Bij deze methode behoren allerlei spelmaterialen ,cd’ s met leeskaarten, verschillende leesseries en een computerprogramma. Daar wordt intensief gebruik van gemaakt. Aanvullend wordt gebruik gemaakt van Veilig in stapjes en van de Leeslijn.

Voor het lezen in de overige groepen maken we gebruik van de methode “De leeslijn”.

Vier keer per week ontvangen de leerlingen leesonderwijs. Er wordt gewerkt met het leesstimulatieprogramma SLIM.  Twee keer per jaar worden de leesvorderingen getoetst en wordt er een nieuwe indeling gemaakt.

De kinderen die het technisch lezen goed beheersen krijgen ook begrijpend lezen. We gebruiken daarbij “Nieuwsbegrip” .

Om de kinderen enthousiast te maken voor het lezen doen we mee aan het schrijversfestival en de nationale voorleeswedstrijden. Om het lezen nog verder te stimuleren hebben we een leescoördinator. Een leerkracht die zich specifiek bezighoudt met lezen. Zij initieert en begeleidt leesprojecten en werkt volgens een leesplan aan de verdere ontwikkeling van het leesproces op school. Door kinderen telkens weer  nieuwe activiteiten op leesgebied te geven stimuleren we het leesproces.

Engels

In de Uilen en de Dassen worden de kinderen voorbereid op de lessen Engels door middel van het aanleren van Engelstalige liedjes.  De Vossen en Leeuwen krijgen twee keer per week Engels met de digibord methode "Take it easy".

Schrijven

Kinderen leren schrijven met behulp van de methode “Pennenstreken”. De methode sluit in groep 3 aan bij de leesmethode "Veilig leren lezen"". De methode begint met voorbereidende oefeningen alvorens met het “echte” schrijven te beginnen.  Voor de leerlingen die meer oefening nodig hebben is er extra oefenstof.

Zaakvakken

Hieronder verstaan we aardrijkskunde, geschiedenis, natuur/ techniek en verkeer .Bij elk vak wordt een methode als leidraad gebruikt. De bijbehorende werkboeken worden samen met de kinderen doorgewerkt.

Aangezien onze kinderen veel leren van “zien” en “doen” maken we veelvuldig gebruik van tv-programma’s, sprekers die wat in de klas komen vertellen, leskisten van diverse instellingen of excursies.

In de bovenbouw sluiten we het verkeersonderwijs af met een praktisch examen waar een verkeersdiploma voor kan worden gehaald.

De volgende methoden gebruiken we:

Geschiedenis             : Blink

Aardrijkskunde          : Blink

Natuur/Techniek       : Blink

Verkeer                       : Jeugdverkeerskrant , Op voeten en fietsen, Stoepie

 

Creatieve vorming

Hieronder verstaan we muziek, handenarbeid en tekenen. Muziek staat vooral in dienst van de vieringen die we op school hebben. Daarnaast worden met name in de onder- en middenbouw bekende kinderliedjes gezongen.

Het vak handenarbeid wordt per groep op één middag ingevuld. Op dat moment zijn de kinderen in kleine groepjes creatief bezig. De leerkracht krijgt daarbij ondersteuning van derden. Naast de bekende onderdelen als hout, textiel en karton laten wij de kinderen ook koken en bakken. De kinderen vinden het heerlijk om zo praktisch bezig te zijn.

Bewegingsonderwijs

De Brug beschikt over een goed uitgeruste gymzaal. Alle groepen hebben gymnastiek op hun lesrooster staan.Er wordt gewerkt met de methode "Bewegen samen regelen".

In onze bewegingslessen proberen we zoveel mogelijk kinderen tegelijk te laten bewegen. Spelvormen zijn uitermate belangrijk voor de sociale omgang.
De kinderen uit de onderbouw hebben een keer in de twee weken zwemles.

Veel kinderen zijn geen lid van een sportvereniging. Om hen te stimuleren deel te nemen aan een sport biedt de gemeente Hellendoorn elk jaar een kennismakingsprogramma aan.

Voor kinderen met een bewegingsachterstand is er de mogelijkheid om deel te nemen aan Club Extra.

Club Extra wil kinderen weer in beweging krijgen in allerlei bewegingsactiviteiten en sluit daarvoor aan bij de mogelijkheden van het kind. De groepsgrootte bij Club Extra is maximaal 10. Aanmelden hiervoor kan via de gemeente.

Informatica, communicatie en technologie

Computers zijn niet meer weg te denken uit ons onderwijs. Ze ondersteunen ons bij administratieve aangelegenheden en bij allerlei oefenprogramma’s voor de kinderen. In elk lokaal staan een paar computers en de leerlingen kunnen zelfstandig werken met de computerprogramma’s die bij de methoden horen. Daarnaast krijgen de leerlingen de gelegenheid om de computer te leren gebruiken als bron van informatie. Via internet kunnen ze informatie ophalen voor bijvoorbeeld hun spreekbeurt.

De Brug neemt deel aan het project “Verbreding Techniek in de basisschool”. Voor ons betekent dit dat de kinderen middels leskisten in contact komen met techniek. De leskisten worden ingezet tijdens de creatieve middag. Koken is ook een onderdeel van techniek.

Sociaal emotionele ontwikkeling

‘De Brug’ vindt een goed pedagogisch klimaat waarin ouders, leerlingen en personeelsleden zich veilig en geborgen voelen, een voorwaarde om tot leren te komen. In het rooster is tijd ingeruimd om hier aandacht aan te besteden.

Op school wordt gewerkt met het ‘Doe je best”-project.  Dit project is bedoeld als introductie van een blijvende en structurele verandering van het omgaan met gewenst en ongewenst gedrag: het handhaven van schoolgemeenschapregels en het krachtig bevorderen van een goede werkhouding. Middels eenvoudige regels en bijbehorende pictogrammen wordt de kinderen geleerd welk gedrag gewenst is. 

Voor sociaal emotionele ontwikkeling gebruiken we de methode Leefstijl.

Kinderen op een speciale school voor basisonderwijs hebben meer tijd nodig om te leren. Dit geldt ook voor de sociale vaardigheden. Vandaar dat we hier extra tijd en aandacht aan besteden.

De kinderen in de bovenbouw krijgen een weerbaarheidtraining. Jongens en meisjes worden daarbij apart getraind.

De school biedt ook een sociale vaardigheidstraining aan. De hiervoor opgeleide Sovatrainer geeft één maal per jaar voor maximaal acht kinderen deze training gedurende 10 tot 12 bijeenkomsten.