De Brug is een speciale school voor basisonderwijs.

Kinderen die de school bezoeken hebben vaak al op zeer jonge leeftijd ervaren dat niet in ieders leven sprake is van een ononderbroken ontwikkeling. Dit te moeten erkennen valt voor de opvoeders thuis en op school niet mee. De kern van het onderwijs op De Brug wordt gevonden in het intensiever en specifieker werken met de ons toevertrouwde leerlingenpopulatie.  Als centrale uitgangspunten voor omgang en onderwijs worden respect voor elkaar, veiligheid en ontwikkeling van een positief zelfbeeld gehanteerd.

school bibliotheek

 www.jeugdbieb.nl

Jeugdbieb.nl  is een uitgebreide verzameling links naar informatieve websites, filmpjes en apps voor kinderen. Interessant, boordevol weetjes en feiten. Reuze handig bij het maken van werkstukken, spreekbeurten en presentaties.

 

 

Toelatingsprocedure voor het Speciaal basisonderwijs

Vanaf 1 augustus 2014 wordt er gewerkt volgens de wet Passend Onderwijs. Kinderen hebben een toelaatbaarheidsverklaring nodig van het samenwerkingsverband om geplaatst te kunnen worden op een speciale school voor basisonderwijs. Deze toelaatbaarheidsverklaring (TLV) wordt afgegeven door de directeur van het samenwerkingsverband. Een TLV wordt afgegeven na het volgen van het onderstaande  handelingsgericht werken (HGW) traject uitmondend in handelingsgericht integraal arrangeren (HIA). Hieronder volgt een korte beschrijving van de af te leggen route. Passend Onderwijs gaat er van uit dat er zo huisnabij mogelijk de juiste zorg voor het kind wordt gegeven. In principe zal dat op de basisschool zijn.

Planmatig werken schoolniveau

De werkwijze en structuur volgens HGW m.b.t. planmatig werken en plannen van overleg volgens de 1-zorgroute wordt in alle scholen van het SWV gevolgd. Dit betekent dat:

  1. Scholen een SOT[1] hebben op schoolniveau. Een smal SOT bestaat uit IB-er en leerkracht. Een uitgebreider, breed SOT is samengesteld uit directeur, IB-er, leerkracht, orthopedagoog, (school)maatschappelijk werker. Ouders worden betrokken en geinformeerd over het overleg van het SOT.
  2. Scholen houden groepsplanbesprekingen. Dit gebeurt minimaal 2x per jaar. De bespreking vindt plaats tussen leerkracht(en) en IB-er.
  3. Voor individuele leerlingen vindt, indien aan de orde, een leerlingbespreking plaats op schoolniveau. Aanwezig zijn leerkracht(en), IB-er en indien nodig andere deskundigen uit de school.
  4. Indien de vragen niet beantwoord worden in het smalle SOT vindt bespreking plaats in het bredere SOT.
  5. Het bredere SOT wordt indien nodig uitgebreid met deskundigen uit het SWV of jeugdzorg, gemeente, enz.. We spreken dan van multidisciplinair overleg.
  6. Ter voorbereiding van vervolg overleg vult de school het Groeiformulier in. Dit groeiformulier is de basis voor de informatie naar alle betrokkenen bij de besprekingen en besluiten over vervolgacties. Het Groeiformulier is volgens de uitgangspunten van HGW opgebouwd. De diverse fasen in de plancyclus worden allen gevolgd. Het groeiformulier is een duidelijke weergave van het planmatige begeleidingstraject. Bij het groeiformulier horen de daar vermelde bijlagen.
  7. Het multidisciplinaire overleg vindt plaats volgens vaste stappen (zie ook Groeiformulier: waarnemen, begrijpen, plannen, realiseren): overzicht krijgen, inzicht verwerven, uitzicht zoeken, haalbaarheid vaststellen, voorstel uitwerken, onderwijsondersteuningsarrangement beschrijven, terugblikken.

 

HIA (Handelingsgericht Integraal Arrangeren)

Als het perspectief op passend onderwijs in de knel komt, of als de samenwerking tussen school en ouders anders loopt dan verwacht kan er worden overgegaan op een HIA. Hiervoor is altijd een trajectbegeleider nodig. Een onafhankelijke trajectbegeleider wordt toegewezen aan de school en blijft gedurende het hele proces betrokken. De trajectbegeleider zal samen met de school en ouders het proces oppakken en het HIA overleg voorbereiden. Op het HIA wordt n.a.v. het groeidocument gekeken of er nog mogelijkheden zijn voor een arrangement op de basisschool of dat er toch een school moet worden gezocht waar dit arrangement kan worden uitgevoerd. In de laatste fase van het HIA wordt de speciale school voor basisonderwijs uitgenodigd om mede te beoordelen of zij het juiste onderwijsaanbod voor deze leerling met dit arrangement hebben. Zo ja, dan wordt er een toelaatbaarheidsverklaring voorbereid voor het speciaal basisonderwijs of indien noodzakelijk voor het speciaal onderwijs. Deze TLV wordt voorgelegd aan de directeur van het samenwerkingsverband ter ondertekening.

Contactgegevens van het SWV Twente Noord 23-01.

Directeur SWV Twente Noord:

Kees Hendriks

*   info@swv-twentenoord.nl

( 06-22219444

, Bosrand 6,   7602 CH Almelo

 

Het samenwerkingsverband Twente Noord is opgedeeld in afdelingen. Sbo De Brug valt onder afdeling 6.03

Afdelingscoördinator:

Organisatie

Afdelingscoördinator  

Mailadres

Afd. 6.03

Roel Roelofs

roelroelofs@hotmail.com[1] Schoolondersteuningsteam, voorheen schoolzorgteam.