De Brug is een speciale school voor basisonderwijs.

Kinderen die de school bezoeken hebben vaak al op zeer jonge leeftijd ervaren dat niet in ieders leven sprake is van een ononderbroken ontwikkeling. Dit te moeten erkennen valt voor de opvoeders thuis en op school niet mee. De kern van het onderwijs op De Brug wordt gevonden in het intensiever en specifieker werken met de ons toevertrouwde leerlingenpopulatie.  Als centrale uitgangspunten voor omgang en onderwijs worden respect voor elkaar, veiligheid en ontwikkeling van een positief zelfbeeld gehanteerd.

school bibliotheek

 www.jeugdbieb.nl

Jeugdbieb.nl  is een uitgebreide verzameling links naar informatieve websites, filmpjes en apps voor kinderen. Interessant, boordevol weetjes en feiten. Reuze handig bij het maken van werkstukken, spreekbeurten en presentaties.

 

 

Schoolvisie

Persoonlijkheidsvorming

De Brug is een speciale school voor basisonderwijs.

Kinderen die de school bezoeken hebben vaak al op zeer jonge leeftijd ervaren dat niet in ieders leven sprake is van een ononderbroken ontwikkeling. Dit te moeten erkennen valt voor de opvoeders thuis en op school niet mee. Deze kinderen ontbreekt het vaak aan zelfver­trouwen en zin om het nog eens te proberen.

Het is dus de eerste taak van de school om daaraan te werken. Een angstig, boos of verdrietig kind is niet in staat om keuzes te maken die zinvol zijn voor het verdere leven. Als het kind weer 'lekker in zijn vel' komt  te zitten is het beter in staat de geboden mogelijkheden uit te buiten en niet de eigen beperkingen de hoofdrol te laten spelen in het leven.

Doelen

De kern van het onderwijs op De Brug wordt gevonden in het intensiever en specifieker werken met de ons toevertrouwde leerlingenpopulatie.

Kenmerk van deze leerlingenpopulatie is de steeds groter wordende sociaal-emotionele problematiek. Dit betekent dat vooral het pedagogisch klimaat en het daaraan gekoppelde sociaal-emotioneel welbevinden als eerste en belangrijkste opdracht van de school gezien wordt.

Als centrale uitgangspunten voor omgang en onderwijs worden gehanteerd:

-          respect voor elkaar

-          veiligheid

-          ontwikkeling van een positief zelfbeeld 

Dit betekent dat zoveel mogelijk tegemoet wordt gekomen aan de 3 basisbehoeften van ieder mens:

-          kwalitatief goede relaties

-          je competent voelen (de goede uitrusting hebben om dingen te doen)

-          je autonoom voelen ( zelfvertrouwen hebben om dingen uit te  voeren)

Het tegemoet komen aan die basisbehoeften vereist een klimaat waarin een optimale balans tussen ondersteuning en uitdaging wordt gerealiseerd.

Dat heeft consequenties voor  het pedagogisch en het onderwijskundig handelen op De Brug.

Gezien de eerder genoemde groeiende problematiek in sociaal-emotioneel opzicht betekent dit dat voor sommige kinderen voor een specifieke aanpak wordt gekozen met naar inschatting haalbare en meetbare doelen in termen van gedrag.

Het team van De Brug is ervan overtuigd dat een positief pedagogisch klimaat de belangrijkste opdracht van de school is. Een goed pedagogisch klimaat is zelfs voorwaarde voor een goed onderwijskundig klimaat.

Visie

De visie van het team op onderwijs is drieledig:

1 levensbeschouwelijk

2 opvoedkundig

3 onderwijskundig

 

Levensbeschouwelijke visie

De Brug is een school waar kinderen in een veilige omgeving uitgedaagd worden om zich optimaal te ontwikkelen. Zij leren respect te hebben voor en te praten over elkaars opvattingen. Dit alles vanuit het bijbelse besef dat iedereen, hoe hij er ook uitziet of wat hem ook mankeert, er onvoorwaardelijk mag zijn, erbij hoort en uniek is.

Het team streeft ernaar iedereen de kans te geven telkens met een schone lei te starten. 

Christenen zijn niet per definitie betere mensen dan anderen. Wij zien dit onder ogen en zoeken in Gods naam naar mogelijk­heden om het anders en beter aan te pakken. Zo komt er ruimte voor groot en klein om van fouten te leren en minder krampach­tig te leven. Deze levenshouding proberen we als team uit te dragen.

Pedagogische visie

De opvoedkundige visie berust op een houding van acceptatie van jezelf en de ander. Dit houdt in dat er wederzijdse belang­stelling wordt verwacht voor verhalen, ideeën en voorstellen. Dit lijkt vrij logisch, maar is dat niet. Bij kinderen die vaak met zichzelf en anderen overhoop liggen, of die niet voor zichzelf op durven komen, is voor soci­aal-emotio­nele ontwikke­ling extra aandacht en begeleiding nodig. Hier wordt in alle groepen standaard aan gewerkt.

Ook extra begeleiding door de psycho-diagnostisch werker door middel van spelstimulering, spelbegeleiding en sociale-vaardigheidstraining behoort tot de mogelijkhe­den, hoewel hier een beperkt aantal uren voor beschikbaar zijn.    

De sfeer in en om de school moet daarom zo zijn dat de kinderen zich veilig voelen. Ze mogen weten dat er altijd iemand voor ze klaarstaat om samen met hen naar oplossingen te zoeken. Dit houdt tevens in dat het kind gestimuleerd wordt om te leren zien wat het zelf kan en waarbij het (nog) aangewezen is op hulp van anderen.

Het optimisme van de leerkrachten (zie je wel dat het je lukt) moet de kinderen helpen een positief zelfbeeld te ontwikkelen.

Afstemming met ouders over opvoedkundige zaken is en blijft nodig. Enkele keren per jaar zijn er overleg momenten. 

 Onderwijskundige visie

Onze onderwijskundige doelen zijn in de eerste plaats de doelstellingen zoals die in de artikelen 8 en 29 van de Wet op het Basisonderwijs zijn omschreven:

Artikel 8.:

Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het wordt afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen.

Het onderwijs richt zich in elk geval op de emotionele en de verstandelijke ontwikkeling, en op het ontwikkelen van de creativiteit, op het verwerven van de noodzakelijke kennis en van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden.

Het onderwijs

a. gaat er mede van uit dat de leerlingen opgroeien in een multiculturele samenleving.

b. is mede gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie, en

c. is er mede op gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten.

Ten aanzien van leerlingen die extra zorg behoeven, is het onderwijs gericht op individuele begeleiding die is afgestemd op de behoefte van de leerling.

Het onderwijs aan een speciale school voor basisonderwijs is tevens erop gericht leerlingen waar mogelijk tot het volgen van onderwijs in basisscholen of scholen voor voortgezet onderwijs te brengen.

 De visie op het lesgeven in het speciaal basisonderwijs ver­schilt daarin van het reguliere onderwijs dat er altijd sprake is van een gestagneerde ontwikkeling bij de kinderen die de school bezoeken. Deze leerlingen hebben al heel wat zorg achter de rug en zijn door al die hulp ervan overtuigd geraakt dat het toch nooit zal lukken. Het kennisaanbod is er dan ook in de eerste plaats op gericht het kind succeservaringen op te laten doen. Het kind wordt met zichzelf vergeleken om te zien hoeveel het vooruit is gegaan.

Bij ons wordt op adaptieve wijze lesgegeven: dat houdt in, dat men accep­teert dat kinderen verschillend zijn. Daar mag het niet bij blijven en daarom da­gen we ze uit om steeds een stapje verder te gaan. Het onder­wijs wordt zo nodig in stapjes uiteengerafeld. Omdat het gaat om de totale ontwikkeling maken we bij het leren gebruik van alle zintuigen (zien, horen, voelen etc.) Ook  aan de motoriek wordt veel aandacht besteed.

Door de leerkrachten wordt voortdurend gezocht naar even­wicht tussen beheer­sing van de kerndoelen en datgene wat redelijkerwijs van het kind gevraagd kan en mag worden. De leerdoelen worden regelmatig bijgesteld en vastgelegd tijdens onderwijsinhoudelijke teamver­gaderingen, die gaan over het lesgeven in de groepen.

Bij de individuele leerling besprekingen komt elk kind minimaal drie keer per jaar (en zo nodig vaker) aan bod.

Vertrouwen over en weer tussen opvoeders thuis en op school is de basis voor elk handelen in het belang van het kind.

 Burgerschapsvorming en sociale integratie

 Inleiding

Per 1 februari 2006 is wettelijk vastgelegd dat scholen actief burgerschap en sociale integratie moeten bevorderen.

Wat is burgerschapskunde?

Burger zijn, deel kunnen nemen aan de Nederlandse samenleving, dat is voor velen niet meer vanzelfsprekend. In onze samenleving is de relatie tussen burgers onderling maar ook tussen burgers en de staat helaas onder druk komen te staan. Vele ingrijpende maatschappelijke en politieke veranderingen door onder andere immigratie, individualisering, secularisering, globalisering enzovoort, hebben er voor gezorgd dat wij elkaar steeds minder goed zijn gaan verstaan.

In de Nota Onderwijs, Integratie en Burgerschap van 2004 wordt daarom gesproken over het vak burgerschapskunde dat de gehele schoolperiode aan kinderen  moet worden aangeboden.

Het gaat bij het vak burgerschapskunde om drie begrippen die in het basis en voortgezet onderwijs centraal staan namelijk: democratie, actieve participatie aan de maatschappij en identiteit.

Bij burgerschapskunde gaat het dus om de ontwikkeling van burgerschap: de burgerschapstradities en burgerschapsgebruiken van de Nederlandse samenleving. Hierbij gaat het vooral om actief burgerschap en sociale integratie, o.a. in het kader van de multiculturele samenleving.

Burgerschapskunde kan in onze ogen niet gezien worden als één losstaand schoolvak. Het moet verweven worden in allerlei schoolvakken, in de visie en in de uitstraling van onze school. De leerkracht heeft hierbij een heel belangrijke rol. Hij of zij heeft een voorbeeldfunctie.  Daarom beginnen we met onze visie:

 Visie van De  Brug op burgerschapsvorming

Binnen onze levensbeschouwelijke, pedagogische en didactische visie neemt burgerschapsvorming een centrale plaats in. De slogan  “elk kind telt”  staat in het logo van onze vereniging. Dat proberen wij zichtbaar te maken door het eigene en unieke van elk kind als schepsel van God te waarderen en het zo te begeleiden. Vanuit die gedachte zijn de omgang met elkaar en leven met waarden en normen kernpunten in de opvoeding en dus ook voor burgerschapsvorming. Daarbij is onze school een leer- en oefenplaats bij uitstek om de leerlingen voor te bereiden op een samenleving waarin zij later als volwaardige burgers zullen participeren.

 Leerlingen

Het onderwijs op De Brug stelt zich als doel een vertrouwensrelatie met de  kinderen op te bouwen, maar ook met zijn /haar sociale omgeving. Daarbij willen we het gevoel van eigenwaarde en competentie ontwikkelen alsmede het zelfstandig denken en handelen bevorderen. De leerlingen leren zelfstandig werken,  samenwerken en verschillen te accepteren en respecteren. Zij leren verantwoordelijk te zijn voor zichzelf, voor anderen  en voor de materialen op school.

De school biedt de leerlingen duidelijke regels en veiligheid.

De leerlingen gaan met zelfvertrouwen en  plezier naar school.

Ouders

Ouderbetrokkenheid en samenwerking met de ouders worden over en weer belangrijk gevonden en krijgen wederzijds bevredigende aandacht. Het gaat zowel om de betrokkenheid m.b.t. de school als het eigen kind.

Visie op burgerschapsvorming op De Brug

De Brug vindt het van belang haar leerlingen op een goede manier voor te bereiden op deelname aan de maatschappij. Leerlingen maken nu ook al deel uit van de samenleving.

Bij burgerschap draait het binnen ons onderwijs om twee kernaspecten:

·         Kennisoverdracht omtrent goed burgerschap en ervaringsleren binnen en buiten de school. Burgerschap leer je  door te doen. In het aanbod van de school worden de gebieden democratie, actieve participatie aan de maatschappij en identiteit vormgegeven in het dagelijkse doen, in projecten en door middel van de gehanteerde methoden. Daarbij staan elementen van respectvol gedrag en overdraagbare normen en waarden vanuit de visie van de school centraal.

·         Actieve houding en betrokkenheid vanuit de school naar de samenleving. In de school leren leerlingen samen te leven met anderen.