De Brug is een speciale school voor basisonderwijs.

Kinderen die de school bezoeken hebben vaak al op zeer jonge leeftijd ervaren dat niet in ieders leven sprake is van een ononderbroken ontwikkeling. Dit te moeten erkennen valt voor de opvoeders thuis en op school niet mee. De kern van het onderwijs op De Brug wordt gevonden in het intensiever en specifieker werken met de ons toevertrouwde leerlingenpopulatie.  Als centrale uitgangspunten voor omgang en onderwijs worden respect voor elkaar, veiligheid en ontwikkeling van een positief zelfbeeld gehanteerd.

school bibliotheek

 www.jeugdbieb.nl

Jeugdbieb.nl  is een uitgebreide verzameling links naar informatieve websites, filmpjes en apps voor kinderen. Interessant, boordevol weetjes en feiten. Reuze handig bij het maken van werkstukken, spreekbeurten en presentaties.

 

 

Schooltijd


Voor het eerst naar school

Als het kind een positief advies heeft gekregen van de Permanente Commissie Leerlingenzorg voor toelating op de speciale school voor basisonderwijs melden ouders het kind bij de school aan. We streven ernaar de kinderen die verwezen worden zoveel mogelijk aan het begin van het schooljaar op te vangen, zodat ze samen met de anderen kunnen wennen aan de nieuwe situatie. De leeftijd van toelating varieert enorm. Bij toelatingen gedurende het schooljaar zoeken we in overleg met de ouders naar een geschikt moment van plaatsing. Voordat het kind wordt geplaatst is er gelegenheid om kennis te komen maken met de leerkracht en de school. Het is voor veel kinderen wel even wennen, omdat alle kinderen overblijven.

                                                                                                                     

De begeleiding naar het vervolgonderwijs

Als de kinderen er oud genoeg voor zijn, gaan ze van school. Soms is het nodig en misschien ook beter dat het kind nog een jaartje langer blijft, om de overgang,ook mentaal gezien, goed te doorstaan. Samen met ouders gaan we kijken welk vervolgonderwijs mogelijk is. Dit doen we door te kijken naar intelligentie, maar ook naar afgenomen testen en toetsen. Verder kijken we naar het leerlingvolgsysteem. Deze laat zien hoe het kind er voor staat ten op zichte van leeftijdsgenoten.


Vervolgonderwijs

Wat zijn de mogelijkheden na onze school?

Een vraag die ieder jaar naar voren komt, soms al lang voor een leerling van school gaat. Het is gemakkelijk om te zeggen: bijna net als op de basisschool, maar zo eenvoudig is het echter niet. We proberen de kinderen naar het vervolgonderwijs te laten gaan wanneer het daar aan toe is. Dat kan voor een enkeling met twaalf jaar zijn (misschien omdat die leerling al jong op school is gekomen).  De meeste kinderen zijn dertien jaar voor ze van school gaan.

Onze leerlingen gaan voornamelijk naar het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (VMBO- LWOO) en het praktijk onderwijs (Pro). De school waar de leerling wordt aangemeld neemt een toets af. De uitslag van de toets is bepalend voor toelating. De ouders krijgen hier persoonlijk bericht van.

Vanuit onze school wordt een onderwijskundig rapport naar de vervolgschool gestuurd, zodat zij weten wat wij gedaan hebben en hoe de leerling functioneert 

 

Schooltijden

Inloop: 8.20-8.30 uur.

Lestijd van  8.30 – 14.30 uur.

Op woensdag sluiten we de lessen af om 12.15 uur.

 Voor de groep Eekhoorntjes: geldt hetzelfde rooster, met uitzondering van de vrijdag, dan zijn de Eekhoorntjes om 11.30 uur vrij.

 

Pauzes:

10.00              -            10.15 uur        : kleine pauze onderbouw

10.15              -            10.30 uur        : kleine pauze bovenbouw

12.10               -           12.30 uur        : grote pauze Vossen en Leeuwen

12.30               -           12.55 uur        : grote pauze Fazanten en Dassen

12.55               -           13.15 uur        : grote pauze Eekhoorntjes en Uilen

Etenstijden:

11.55               -           12.10 uur        : Vossen en Leeuwen

12.10               -           12.30 uur        : Fazanten en Dassen

12.30               -           12.55 uur        : Eekhoorntjes en Uilen

 

 Schoolzwemmen

De Eekhoorntjes en de Uilen hebben één keer per twee weken op dondermiddag schoolzwemmen. Via het weekrooster wordt aangegeven op welke donderdag dat is.

 

Rooster gymnastiek 

 

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Eekhoorntjes

11.30-12.30

 

 

Zwemmen *

 

Uilen

 

11.30- 12.30

 

Zwemmen *

 

Fazanten

13.30-14.30

     

11.30-12.30

Dassen

 

13.30-14.30

 

13.30-14.30

 

Vossen

13.30-14.30

 

 

 

13.30-14.30

Leeuwen

12.30-13.30

 

 

 

12.30-13.30

* van augustus t/m januari 2019

Gymkleding, zeker gymschoenen (zwarte zolen niet toegestaan), is verplicht.

De leerlingen moeten een handdoek meenemen, omdat we na de gymles douchen. Zet vooral de naam van uw kind in de gymspullen.

 

De groepsindeling

Onze school telt zes groepen, die met een dierennaam worden aangeduid. De groepen worden o.a. naar leeftijd ingedeeld. Het gevolg hiervan is dat de leerlingen in één groep op verschillende niveaus werken. Om tegemoet te komen aan de instructiebehoefte van de kinderen werken we groepsdoorbrekend met de vakken Taal en rekenen.

Door de lesroosters tot 11.25 uur gelijk te laten lopen we elke morgen in niveaugroepen werken. We proberen zoveel mogelijk niveaugroepen te vormen, zodat de kinderen in kleine groepjes les krijgen.

De hoogste groepen zijn groter dan de laagste groepen. Bij elk nieuw schooljaar worden de groepen opnieuw ingedeeld i.v.m. schoolverlaters en nieuwe leerlingen. Tussentijds doorschuiven van leerlingen door nieuwe aanmeldingen is incidenteel mogelijk.

Daar het zelden voorkomt dat het aantal schoolverlaters gelijk is aan het aantal nieuwe leerlingen en dat deze nieuwe leerlingen in dezelfde leeftijdsgroep vallen, zullen de bestaande groepen nooit geheel doorschuiven naar de volgende groep. We streven ernaar de schoolverlaters in de hoogste groep te plaatsen, maar wij wijzen erop, dat niet elke leerling in de hoogste groep vanzelfsprekend een schoolverlater is.

In overleg met de ouders/verzorgers, de directeur, de groepsleerkracht en andere deskundigen, wordt bepaald of een leerling schoolverlater wordt. Meestal is het niet mogelijk om in een vroeg stadium te bepalen wanneer en naar welke school voor vervolgonderwijs een leerling kan worden toegelaten.