De Brug is een speciale school voor basisonderwijs.

Kinderen die de school bezoeken hebben vaak al op zeer jonge leeftijd ervaren dat niet in ieders leven sprake is van een ononderbroken ontwikkeling. Dit te moeten erkennen valt voor de opvoeders thuis en op school niet mee. De kern van het onderwijs op De Brug wordt gevonden in het intensiever en specifieker werken met de ons toevertrouwde leerlingenpopulatie.  Als centrale uitgangspunten voor omgang en onderwijs worden respect voor elkaar, veiligheid en ontwikkeling van een positief zelfbeeld gehanteerd.

school bibliotheek

 www.jeugdbieb.nl

Jeugdbieb.nl  is een uitgebreide verzameling links naar informatieve websites, filmpjes en apps voor kinderen. Interessant, boordevol weetjes en feiten. Reuze handig bij het maken van werkstukken, spreekbeurten en presentaties.

 

 

De organisatie

De stichting

Iedere organisatie heeft een structuur. Een model waarin de organisatie wordt weergegeven en afhankelijkheden zijn vastgelegd. 

Vanaf 1 januari 2012 kent de organisatie een stichtingsvorm. De Stichting ‘Ieder kind telt’, voor christelijk primair onderwijs in de gemeente Hellendoorn.

De stichting wordt in het kader van de wetgeving, code goed onderwijs, goed bestuur in het primair onderwijs, bestuurt door de voorzitter van het College van Bestuur. Het College van Bestuur is het bevoegd gezag (stuurt aan en stelt vast) en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht (keurt goed en houdt toezicht).

De statuten en reglementen van de Stichting zijn verkrijgbaar op school en te vinden op de website van de Stichting ‘Ieder kind telt’: www.iederkindtelt.nl

College van Bestuur

De voorzitter van het College van Bestuur is:

Dhr. H. Slabbekoorn.

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

Mevr. H.I. op den Dries-Jansen (voorzitter)

Dhr. E.H.M. van Paassen

Mevr.  M. de Graven

Mw. A.J.M. Borger

Dhr. H.A. Huijssoon

Bestuurscentrum

In het bestuurscentrum van de Stichting zijn de ondersteunende en dienstverlenende diensten gehuisvest:

Financiën en huisvestingszaken, directeur  beheer:  dhr. H.J. van Petersen

Beleidsmedewerker Personeel & Organisatie:  Mevr A. Kamphuis

Secretaresse: mevr. G.E. Wildeboer-Jansen

Administratief medewerkster verzuim & vervanging: mevr. G.A. Antonides-Vink

Adres:

Jacob van Houtestraat 4,

7442 NC Nijverdal,

Tel : 0548-616513, info@iederkindtelt.nl

ICT: dhr. A. ten Brinke 

In het bestuurscentrum worden vergaderingen gehouden. De vergaderruimte is ook geschikt voor het organiseren en houden van cursussen.

De school en de directie

De directie heeft de dagelijkse leiding van de school en is belast met de interne organisatie.

De directie bevordert de samenhang en coördineert de werkzaamheden van het personeel.

Samen met het team van leerkrachten bepaalt de directie het gezicht van de school.

Onder eindverantwoordelijkheid van de directie vallen het onderwijs aan uw kind, de belangen van u als ouders, evenals de taken en belangen van de leerkrachten.

De taken en verantwoordelijkheden van de directie zijn vastgelegd in het directiestatuut.

Directeur: Mevr. Jacomine Clements

Adj. directeur: Mevr. Ankie Mensink

 

Medezeggenschapsraad, gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en ouderraad:

De Wet Medezeggenschap Onderwijs bepaalt dat aan een school een medezeggenschapsraad (M.R.) verbonden is ten behoeve van overleg tussen bestuur, directie, onderwijzend personeel, leerlingen en ouders / verzorgers. Dit is in het belang van/het goed functioneren van de school.

De M.R. bestaat uit minimaal 2 ouders en 2 leerkrachten. De directeur is als adviseur verbonden aan deze raad. De oudervertegenwoordigers in de M.R. spelen een belangrijke rol in de toetsing van het bestuurs- en schoolbeleid.

Daarnaast heeft onze schoolvereniging een Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. (G.M.R.)

Deze G.M.R. toetst het verenigingsbeleid van het bestuur, bijvoorbeeld het personeelsbeleid.

In de G.M.R. is onze school vertegenwoordigd door een lid van de MR.

De leden van de M.R. en O.R. worden in principe gekozen door ouders. De laatste jaren komt het echter ook steeds vaker voor dat ouders/ verzorgers zich hiervoor aanmelden.

Aspirant leden van de M.R. moeten de grondslag van de vereniging onderschrijven.

Onze Ouderraad ondersteunt en organiseert allerlei activiteiten, zoals ouderavonden, de paasmaaltijd, het sinterklaasfeest, etc.

Voor de actuele lijst met namen van Medezeggenschapsraad-, gemeenschappelijke medezeggenschapsraad- en ouderraadleden verwijzen wij u naar de pagina met adressen.

Identiteitscommissie

De stichting Ieder Kind Telt voor Christelijk onderwijs in de gemeente Hellendoorn kent een identiteitscommissie, die zich bezig houdt met identiteitszaken. Elke school heeft een vertegenwoordiger in deze commissie.