De Brug is een speciale school voor basisonderwijs.

Kinderen die de school bezoeken hebben vaak al op zeer jonge leeftijd ervaren dat niet in ieders leven sprake is van een ononderbroken ontwikkeling. Dit te moeten erkennen valt voor de opvoeders thuis en op school niet mee. De kern van het onderwijs op De Brug wordt gevonden in het intensiever en specifieker werken met de ons toevertrouwde leerlingenpopulatie.  Als centrale uitgangspunten voor omgang en onderwijs worden respect voor elkaar, veiligheid en ontwikkeling van een positief zelfbeeld gehanteerd.

school bibliotheek

 www.jeugdbieb.nl

Jeugdbieb.nl  is een uitgebreide verzameling links naar informatieve websites, filmpjes en apps voor kinderen. Interessant, boordevol weetjes en feiten. Reuze handig bij het maken van werkstukken, spreekbeurten en presentaties.

 

 

Ondersteunende diensten binnen De Brug

Organisatie van de zorg voor leerlingen met specifieke behoeften

Er zijn kinderen die extra zorg nodig hebben. Hiervoor bestaat de mogelijkheid dat zij gedurende een bepaalde periode intensieve hulp en begeleiding krijgen van

- de logopedist

- de kinderfysiotherapeut

- de orthopedagoog

Verderop in de schoolgids vindt u meer informatie over deze ondersteuning.

Daarnaast hebben wij leerlingen binnen de school die op grond van hun indicatie een zorgarrangement hebben vanuit het speciaal onderwijs. Deze leerlingen worden deels begeleid door medewerkers van het expertise- en dienstencentrum van het samenwerkingsverband Twente Noord 23-01 of vanuit de ambulante diensten van de cluster 2 scholen (scholen voor kinderen met ernstige spraak-taalmoeilijkheden en/of dove kinderen). De extra ondersteuning kan bestaan uit individuele begeleiding van kinderen, kind gesprekken of ondersteuning van de leerkracht middels observaties en adviezen. Minimaal 2 x per jaar vindt er  een gesprek plaats van ouders, leerkracht, interne begeleider en de begeleider van het expertise- en dienstencentrum over de vorderingen van de leerling. Hier wordt een apart verslag van gemaakt en opgeslagen in het leerling dossier.  

Logopedie

Alle nieuwe leerlingen op SBO school de Brug worden getest. Uit deze testen kan de logopedist opmaken of de leerling logopedie nodig heeft en voor (een) behandeling in aanmerking komt. Dit wordt overlegd met de leerkracht en de ouders krijgen hierover bericht. Sommige leerlingen krijgen individueel logopedie, maar er wordt ook in groepjes gewerkt. De leerlingen krijgen een schrift mee naar huis waarin oefeningen staan die ze kunnen oefenen.

 

Een logopedist behandelt niet alleen kinderen die slissen of stotteren. Er wordt vooral veel ondersteuning geboden bij het leren lezen. Daarnaast aan kinderen die moeite hebben met: luisteren en concentratievermogen, spreken (spreekdurf, mondmotoriek (slikken, duim-/vingerzuigen), uitspraak van klanken/woorden, adem en stem) en taal (begrip, vorm, inhoud).

Want:             

-          goed kunnen luisteren heb je nodig om te kunnen leren;

-          wanneer je niet goed spreekt kunnen andere mensen je niet goed verstaan;

-          sommige kinderen hebben moeite met het begrijpen van taal of kunnen zich niet     goed uiten, omdat ze te weinig woorden tot hun beschikking hebben, geen  goede zinnen kunnen maken of hun gedachten en gevoelens niet goed kunnen verwoorden.

De logopedist is bezig met alle vormen van communicatie. Communicatie is immers nodig om contact te maken en te onderhouden met anderen.

Ouders kunnen bij de behandeling komen kijken om een indruk te krijgen van een logopediebehandeling.

Ook bij de rapportavonden is er een mogelijkheid om met de logopedist te praten over het verloop en de resultaten van de behandelingen of om informatie in te winnen.

Orthopedagoog

De orthopedagoog is aanwezig bij de leerlingbespreking en is met de leerkracht en intern begeleider verantwoordelijk voor het opstellen, aanpassen en evalueren van het individuele handelingsplan van de leerling. Vanwege het beperkte aantal beschikbare uren verricht de orthopedagoog incidenteel observaties en psychologisch onderzoek. Dit laatste gebeurt in samenwerking met de psychodiagnostisch werker. Daarnaast verzorgt de orthopedagoog jaarlijks enkele thema-uren voor het team in het kader van deskundigheidsbevordering.

Kinderfysiotherapie.


De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het observeren, onderzoeken en behandelen van kinderen met een achterstand in hun motorisch functioneren. Het kan daarbij gaan om schoolgaande kinderen met een vertraagde of afwijkende ontwikkeling. Dit kan een gevolg zijn van een aandoening aan zintuigen, organen, het zenuwstelsel, het houdings- en bewegingsapparaat of door een tekort aan motorische ervaring. Problemen in het bewegend functioneren kunnen een negatieve invloed hebben op het zelfbeeld van het kind.
Door middel van onderzoek en gestandaardiseerde testen krijgt de kinderfysiotherapeut een volledig beeld van het motorisch niveau. De kinderfysiotherapeut bespreekt de bevindingen en stelt samen met ouders en leerkracht een behandelplan op.
Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen wordt vaak informatie ingewonnen bij de leerkracht, kinderarts en andere behandelaars.
De behandeling bestaat hoofdzakelijk uit oefentherapie, waarbij kinderen op speelse wijze en met behulp van kindvriendelijke materialen hun motorische vaardigheden kunnen verbeteren.