De Brug is een speciale school voor basisonderwijs.

Kinderen die de school bezoeken hebben vaak al op zeer jonge leeftijd ervaren dat niet in ieders leven sprake is van een ononderbroken ontwikkeling. Dit te moeten erkennen valt voor de opvoeders thuis en op school niet mee. De kern van het onderwijs op De Brug wordt gevonden in het intensiever en specifieker werken met de ons toevertrouwde leerlingenpopulatie.  Als centrale uitgangspunten voor omgang en onderwijs worden respect voor elkaar, veiligheid en ontwikkeling van een positief zelfbeeld gehanteerd.

school bibliotheek

 www.jeugdbieb.nl

Jeugdbieb.nl  is een uitgebreide verzameling links naar informatieve websites, filmpjes en apps voor kinderen. Interessant, boordevol weetjes en feiten. Reuze handig bij het maken van werkstukken, spreekbeurten en presentaties.

 

 

Contacten tussen school en ouders

 

 

Mondelinge contacten

De Brug vindt het contact tussen huis en school essentieel voor goed onderwijs. Goede communicatie tussen leerkrachten, ouders en kinderen bevordert het proces van opvoeding en onderwijs. Wederzijds begrip en heldere achtergrondinformatie is van belang voor de optimale ontplooiing van uw kind. Onze school staat bekend als een laagdrempelige school voor de ouders. U kunt immers altijd terecht bij de groepsleerkrachten voor vragen of opmerkingen. Daarnaast hebben we als schoolteam een aantal momenten georganiseerd waarop u eveneens de gelegenheid krijgt om contact met de leerkrachten te leggen.

Aan het begin van ieder cursusjaar wordt u uitgenodigd op de klassikale informatieavond. Tijdens deze avond geeft de groepsleerkracht informatie over het voor die groep specifieke onderwijsaanbod. Ook krijgt u actuele informatie over de onderwijsmethoden en de bijzondere activiteiten die in de groep gaan plaatsvinden.

Bij nieuwe leerlingen brengt de groepsleerkracht  een bezoek bij u thuis. Tijdens dit huisbezoek wisselt u alle informatie over het totale functioneren van uw kind in de school- en de thuissituatie met elkaar uit.  Voor alle andere kinderen zal de groepsleerkracht u aan het begin van het schooljaar uitnodigen voor een kennismakingsgesprek. In dit kennismakingsgeprek worden zaken besproken die in het lopende jaar van belang zijn.

Twee keer per jaar wordt het individueel ontwikkelplan van de leerling met de ouders besproken. Er wordt dan besproken hoe het op dat moment gaat en aan welke doelen we zullen gaan werken in de komende periode. In de bovenbouw zit de leerling hier zelf ook bij.

Aan het eind van het schooljaar heeft de leerkracht met u een eindgesprek. In dit eindgesprek worden de resultaten van de Cito toetsen besproken. Verder hoort u in dit gesprek in welke groep uw kind het volgend schooljaar zit.

 

Informatie naar de ouders

Wij vinden het belangrijk dat ouders zo goed mogelijk op de hoogte zijn van wat er op school gebeurt. Daarom ontvangt u aan het begin van het schooljaar een informatiekalender. In deze kalender vindt u alle informatie over schooltijden, ouderbijdrage, adressen, data, verjaardagen, vakanties en de bijzondere onderwijsactiviteiten die dat jaar gepland zijn.

Elke week krijgen de kinderen een weekrooster mee. (Behalve in de hoogste groep, daar leren ze om zelf hun agenda bij te houden.) Op dit weekrooster vermeldt de leerkracht wat hij/zij die komende week gaat doen. Bijzonderheden worden dan ook vermeld.

Ongeveer eenmaal per maand komt er een nieuwsbrief uit. Hierin wordt algemene informatie omtrent de school vermeld. De nieuwsbrief wordt voor ouders die dat hebben aangegeven per email verzonden en ook op de website geplaatst onder de rubriek “Nieuwsbrieven”.

Op de schoolwebsite plaatsen we foto’s, informatie en andere voor u belangrijke zaken.

Het adres is: www.debrug-ikt.nl

Vanuit privacy overwegingen zullen we geen namen gebruiken bij foto’s. Indien u bezwaar heeft tegen het plaatsen van foto’s met uw kind erop dan horen wij dat graag.   

Rapporten

Het doel is de ouders op de hoogte te brengen van de vorderingen van hun kind. Twee maal per jaar krijgen de leerlingen een rapport mee. Dit rapport is 

Ouderbijdrage

De ouderraad vraagt een vrijwillige bijdrage van € 17,50 om elk jaar iets extra's te kunnen doen. We kunnen hierbij denken aan het sinterklaas- en kerstfeest, traktaties bij sportdagen en allerlei andere activiteiten. De ouderbijdrage wordt via een automatische incasso in oktober geïnd. 

Verzekeringen

De school heeft een verzekering afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. 

Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering als een ongeval tot een blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van de betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële schade (kapotte bril, fiets, etc.) valt niet onder de dekking. 

De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn dekking tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig handelen. 

Dit houdt echter niet in dat de school of het schoolbestuur (zonder meer) aansprakelijk is voor alles wat tijdens de schooluren of buitenschoolse activiteiten gebeurt. De school heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school optreden) moeten dus te kort zijn geschoten in hun rechtsplicht. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld tijdens de gymnastiekles een bal tegen de bril. Die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering en wordt (dan ook) niet  door de school vergoed.

De school is ook niet aansprakelijk voor schade door onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. 

Schoolvervoer

Omdat ‘De Brug’ een streekschool is, worden veel kinderen met een taxi of busje gehaald en gebracht. De geldende vervoersregeling is in principe een zaak tussen gemeente en ouders. In bepaalde gevallen kan de toelatingscommissie een verklaring geven waarin staat dat speciaal vervoer van en naar huis noodzakelijk is.

Ieder jaar wordt dit bij de gemeente opnieuw bekeken. Verder is het van belang te weten dat het ministerie bepaalt dat vervoer niet altijd gratis is. Informatie hierover krijgt u – bij het aanvragen van het vervoer – bij de gemeente waarin u woont. Heeft u nog vragen of zijn er problemen rondom het vervoer van en naar school, dan kunt u zich wenden tot de gemeente. 

Regels en afspraken

Het is noodzakelijk dat er een paar vaste afspraken zijn: 

Alle kinderen blijven tussen de middag op school eten. Dit is een vast onderdeel in het lesprogramma.

Wanneer uw kind ziek is of om andere redenen niet op school kan komen, belt u dan even. Weet u van te voren dat uw kind niet op school kan komen, geeft u dan even een briefje mee.

Wanneer een groep, buiten het vakantierooster om, vrij is, krijgt u een bericht van ons.

 Schoolpleinregels

  • Op het schoolplein wordt niet gefietst.
  • In de rijwielstalling heeft iedereen een vaste plaats om de fiets neer te zetten.
  • In de pauze mogen kinderen niet in de rijwielstalling komen.
  • In de pauze mogen kinderen alleen met toestemming van de pleinwacht naar binnen.
  • De kinderen gaan onder begeleiding van de leerkracht naar binnen. 

Zelfstandigheid kinderen

Opvoeden betekent dat je je kind los moet laten om dingen zelf te leren. Daarom vinden wij het wenselijk dat ouders hun kinderen tot aan het hek of evt. de buitendeur begeleiden, zodat de kinderen zelfstandig naar binnen gaan.

Dat u in de eerste paar weken van het schooljaar uw kind naar binnen brengt kunnen wij begrijpen. Een nieuwe school is best even wennen.

Maar daarna zouden wij ook voor een vlotte start van de les graag zien dat u zich aan bovenstaande afspraak houdt. 

Doe-je-best-project

Het ‘Doe-je-best-project’ is gebaseerd op acht regels. Gedurende het schooljaar worden deze regels geïntroduceerd Wij willen hiermee bereiken dat er een goed en veilig schoolklimaat ontstaat.

De acht regels zijn:

-          pas op je woorden

-          handen thuis

-          veiligheid voor alles

-          wees zuinig en netjes

-          iedereen hoort erbij

-          eerlijk duurt het langst

-          laat weten waar je bent

-          doe je best.

 Elke groep heeft als mascotte een kikker die herinnert aan het project. Bij elke regel hoort een pictogram. In de hal staat een paneel met acht kikkers en de bijbehorende pictogrammen. 

Oeps-bladen

Op school zijn we zeer consequent bezig met de leefregels. Het geeft rust en zekerheid voor de kinderen. We zijn ook zeer streng in het naleven van de regels. Gaat het mis dan krijgt het kind een waarschuwing en moet het een Oeps-blad maken. Wat is nu een Oeps-blad? Op dit blad kunnen de kinderen opschrijven (of tekenen in de onderbouw) wat er precies gebeurd is. Ze moeten vragen beantwoorden zoals: waar gebeurde het?, wie waren erbij?, hoe had je het kunnen voorkomen?, wat heb je ervan geleerd? Dit blad wordt altijd besproken met de leerling. Alleen ………… sorry zeggen vinden we niet genoeg. Wanneer een kind ondanks de waarschuwingen 3 keer een Oeps-blad heeft gekregen moet het een woensdagmiddag  tot 15.00 uur nablijven en strafwerk maken. Elk volgend Oeps-blad betekent opnieuw nablijven. Het maken van straf vinden wij belangrijk om het kind zich er bewust van te maken dat het niet luisteren of zich niet houden aan regels erg vervelende gevolgen heeft. Tot slot: een goede sfeer op school krijgen we alleen als IEDEREEN eraan meewerkt. Ouders/verzorgers die tegen hun kind zeggen: ‘Laat je niet op je kop zitten, mep maar terug’, gaan rechtstreeks in tegen de opvoedingsregels die wij op school hanteren. Helaas horen we dit nog regelmatig en deze kinderen komen daardoor in een heel moeilijke positie omdat thuis niet op één lijn zit met school. Wij zijn steeds bezig om het pedagogisch klimaat te optimaliseren! Wilt u hierover iets kwijt of merkt u dat er ondanks deze regels toch dingen misgaan? Neem dan contact op met de leerkracht of dhr. Winters. Wij zijn er voor u en uw kind!

Snoep

Onze school voert een actief beleid om het snoepen zoveel mogelijk te beperken. We willen vooral stimuleren de kinderen fruit en brood mee te geven voor de (kleine)pauze. De kinderen mogen geen snoep, chips en andere zoetigheden meenemen (koekjes, smulrepen,liga enz.) aangezien chocola, kleurstoffen en suiker zorgen voor drukker gedrag.

Dus alleen: fruit, brood en drinken meegeven.

Voor traktaties bij verjaardagen maken we een uitzondering. 

Balans

De vereniging is een oudervereniging, die zich ten doel stelt het behartigen van de belangen van ouders die kinderen hebben met ontwikkelings-, gedrags- en leerstoornissen, waaronder ADHD en dyslexie, en van (jong-) volwassenen die met dezelfde problematiek te kampen hebben. De vereniging kent leden, buitengewone leden, abonnees en donateurs. 

Landelijk bureau:

De Kwinkelier 40

3722 AR  BILTHOVEN

Tel: 030-2292204 

Schoolbibliotheek

In school is een volkomen vernieuwde schoolbibliotheek ingericht. Kinderen kunnen daar boeken lenen, informatie verzamelen enz. Deze boeken mogen niet meegenomen worden naar huis. 

Schoolkamp & schoolreisje

Op school bestaat de mogelijkheid om voor het kamp of schoolreisje te sparen. Iedere ochtend, maar bij voorkeur op vrijdag, kunnen de kinderen geld sparen. Op de administratie wordt dit zorgvuldig bijgehouden. De kosten voor het grote schoolkamp zijn € 48,- en voor het schoolreisje € 24,-. U kunt ook het bedrag ineens storten via de bank. Ons rekeningnummer is: 

Rabobank: NL20 RABO 0327. 3.276. 50 ten name van: 'St. Vrienden van De Brug' inzake kamp. 

Schoolkamp en schoolreis zijn verplichte activiteiten. 

Geld voor anderen

Iedere maandag kunnen de kinderen iets meenemen voor de volgende projecten:

Als school steunen wij drie stichtingen die zich inzetten voor hulpbehoevende kinderen wereldwijd.  Stichting R.A.S. , stichting Karibu en Kinderen in de knel. 

De stichting Regio Almelo Sri Lanka (R.A.S.) stelt zich ten doel de armsten van de armen in Sri Lanka te helpen. Dit werk wordt gedaan door vrijwillig(st)ers, die direkte kontakten onderhouden met hulpverleners ter plaatse. Het motto is: “wij helpen de helpers helpen” en de doelstelling is alle hulp vooral ten goede te laten komen aan kinderen.Wij nemen zelf geen initiatieven vanuit het verre Nederland. Wij sluiten aan bij lokale initiatieven daar waar de overheid het laat afweten en doorgaans is de lokale zelfredzaamheid groot genoeg om de regie te kunnen voeren.

De activiteiten zijn begonnen op welhaast traditionele wijze. Renkse en Paul Wind uit Almelo, die financiële steun hadden toegezegd voor een ouderloos kind, kwamen in contact met een Karmelietes in Sri Lanka die met een bevlogen hart maar verder nauwelijks middelen, weeskinderen en vluchtelingen opvangt. Zij besloten actie te voeren om geld bijeen te brengen voor het pionierswerk waarmee deze non in die afgelegen plaats bezig was. Toen in 1983 deze zuster Theresilda, ook nog eens twee maanden in Almelo was en velen haar hadden leren kennen, is de stichting RAS in het leven geroepen. Sindsdien is de hulpverlening steeds verder uitgebreid over het hele eiland.

Meer informatie over de stichting kunt u lezen op www. Stichting-ras.nl 

Stichting Karibu is werkzaam in het Afrikaanse land Ruanda. Na de volkerenmoord die in '94 plaatsvond, is het land veranderd in een rampgebied. Velen hebben zeer dringend hulp nodig: weeskinderen, straatkinderen, de vele weduwen, van wie velen ook hun kinderen verloren. Inmiddels heeft 'Karibu' een huis voor straatkinderen gerealiseerd, worden twee groepen van in totaal honderd weduwen geholpen bij hun kleine landbouwprojecten, hebben vele Pygmeeenfamilies hulp ontvangen en is de bouw van een lagere school voor meer dan 1.000 leerlingen voltooid. Meer informatie vindt u op www.stichtingkaribu.nl 

Via Kinderen in de Knel ondersteunen we een project van het Child Guidance Centre voor weggelopen kinderen. Medewerkers van deze organisatie zoeken de straatkinderen op en leggen hen uit, dat ze een kans hebben op een beter leven. Per jaar worden honderd kinderen opgevangen in twee opvangcentra. Hier krijgen vijftig meisjes en vijftig jongens les om hun onderwijsachterstand weg te werken. Uiteindelijk gaan de kinderen na een jaar naar overheidsscholen toe. Kinderen in de knel maakt deel uit van Kerk in actie. Voor meer informatie kunt u op hun website kijken www.kerkinactie.nl