De Brug is een speciale school voor basisonderwijs.

Kinderen die de school bezoeken hebben vaak al op zeer jonge leeftijd ervaren dat niet in ieders leven sprake is van een ononderbroken ontwikkeling. Dit te moeten erkennen valt voor de opvoeders thuis en op school niet mee. De kern van het onderwijs op De Brug wordt gevonden in het intensiever en specifieker werken met de ons toevertrouwde leerlingenpopulatie.  Als centrale uitgangspunten voor omgang en onderwijs worden respect voor elkaar, veiligheid en ontwikkeling van een positief zelfbeeld gehanteerd.

school bibliotheek

 www.jeugdbieb.nl

Jeugdbieb.nl  is een uitgebreide verzameling links naar informatieve websites, filmpjes en apps voor kinderen. Interessant, boordevol weetjes en feiten. Reuze handig bij het maken van werkstukken, spreekbeurten en presentaties.

 

 

Inleiding

Inleiding

 We vinden het fijn u via deze schoolgids iets te kunnen ver­tellen over onze Speciale school voor Basisonderwijs (SBO) 'De Brug'.

Via deze schoolgids willen wij u informeren over de identiteit, het onderwijs en de organisatie van onze school. Daarnaast willen wij u een beeld schetsen van de manier waarop wij dit in praktijk brengen.

Samen met u als ouders/verzorgers willen we de kinderen zo begeleiden dat ze weer vertrouwen durven te hebben in zichzelf en in anderen.

Ons uitgangspunt is geloven dat iedereen mee­telt en van waarde is. Ieder kind telt.

Mocht u desondanks nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer:

0548-613976.

De schoolleiding kan uw vragen beantwoorden. Mocht u na het lezen van deze schoolgids nieuwsgierig zijn geworden, dan nodigen wij u van harte uit om een afspraak te maken voor een persoonlijk gesprek. Graag laten wij u dan tevens onze prachtige school zien.

 

SBO De Brug

Maasstraat 6

7442 EJ Nijverdal

info@debrug-ikt.nl

Tel : 0548-613976

website: www.debrug-ikt.nl

 

Directeur: Mevr. Jacomine Clements

Adj. directeur: Mevr. Ankie Mensink

 

Bestuurscentrum: Stichting ieder Kind Telt 

Jacob van Houtestraat 4

7442 NC Nijverdal

0548-616513

info@iederkindtelt.nl

www.iederkindtelt.nl

 

De school

De Brug is een speciale school voor basisonderwijs. De school valt onder de verantwoordelijkheid van de stichting "Ieder kind telt".  Onze school is bestemd voor leerlingen uit het samenwerkingsverband, die aangewezen zijn op speciale zorg. Het onderwijs sluit aan bij de mogelijkheden van de kinderen. Een leerling kan op De Brug alleen worden geplaatst als de Permanente Commissie Leerlingenzorg een positieve beschikking heeft afgegeven. Deze beschikking wordt door de ouders in overleg met de basisschool aangevraagd.

 De geschiedenis

 'De Brug' is begonnen als lom-school, dat wil zeggen dat kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden op deze school nieuwe kansen werden geboden. In de oprichtingsperiode zat men tijdelijk in de oude 'Antoniusschool' aan de Grotestraat. In onze school hangt nog een schilderij gemaakt door een van de ouders als herinnering aan die tijd.

 Vanaf 1982 zit de school op de huidige locatie. Er is een ge­meen­schappelijke ­ruimte, een eigen gymzaal, een handenarbeidlo­kaal en veel speelruimte. De groepen kregen zelfgekozen die­rennamen, die tot op de dag van vandaag nog gebruikt worden. Vanaf de jongste groep te beginnen: de Eekhoorntjes, de Uilen, de Fazanten, de Vossen en de Leeuwen.

 In het kader van Weer Samen Naar School werden vanaf 1996 ook  moeilijk lerende kinderen geplaatst. Vanaf 2001 worden we een speciale school voor basisonderwijs genoemd.

 De toelatingsleeftijd vanaf zes jaar is door het Samenwerkingsverband vastgesteld.

 De toekomst

 Er verandert nogal wat in onderwijsland. Daarom is scholing niet een eenmalig iets. Van het team wordt een specialistische opleiding gevraagd om de kinde­ren op een verantwoorde manier te begeleiden. Zowel indivi­dueel en als groep worden veel cursussen gevolgd. Het doel hiervan is de speciale aanpak onder woorden te brengen en in daden om te zetten. Dit alles wordt regelmatig bijgesteld met behoud van datge­ne wat waardevol is gebleken. Er zijn geen kant en klaar oplossingen voor ideaal onderwijs. Ons team zal  steeds weer aan de gang moeten blijven om er inhoud aan te geven.

 Ook binnen de basisscholen is steeds meer aandacht voor leerlin­gen die extra zorg en structuur nodig hebben. Begelei­ding van zorgkinderen gebeurt in nauwe samenwerking met mensen uit de speciale school voor basisonderwijs. Het samenwerkingsverband (SWV) is verant­woordelijk voor de uitvoering. Het zorgteam bekijkt waar en hoe de kinde­ren het best geholpen kunnen wor­den. Een tijdelijke of perma­nente toelating op een school voor speciaal basisonderwijs behoort tot de mogelijk­heden. De Permanente Commissie Leer­lingenzorg (PCL) neemt hierover een besluit.

 Het team van 'De Brug' staat open voor veranderingen. Aandacht voor het kind, de groep en de ouders blijft echter centraal staan, nu en in de toekomst.

 De ligging

 De school ligt op een mooie, verkeersluwe plek, dicht bij de Regge. Leerkrachten en kinderen zijn samen verantwoordelijk voor de veiligheid van groot en klein. Bij het water  komen is voor alle leerlingen ten strengste verboden.

 Kinderen die van ver komen worden vervoerd met busjes en/of taxi's. Voor diegenen die met de fiets komen is er een genummerd plekje in het fietsenhok beschikbaar.

 Met de buren hebben we een goed contact. Op bijzondere dagen zijn zij vaak van de partij.

 Het logo van de school

Dit spreekt voor zichzelf. Veel kinderen was het water tot de lippen gestegen. Via het beeld van de brug willen we de leer­lingen een weg bieden om de toekomst weer vol vertrouwen tegemoet te gaan.