Afspraken op de Brug

Pas op je woorden

Handen thuis

Veiligheid voor alles

Wees zuinig en netjes

Iedereen hoort erbij

Eerlijk duurt het langst

Laat weten waar je bent

Doe je best. 

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

De Brug is een speciale school voor basisonderwijs. 
Onze school is bestemd voor leerlingen uit het samenwerkingsverband, die aangewezen zijn op speciale zorg. 
Het onderwijs sluit aan bij de mogelijkheden van de kinderen. De leerling kan op De Brug alleen geplaatst worden als de Permanente Commissie Leerlingenzorg een positieve beschikking heeft afgegeven. Deze beschikking wordt door ouders in overleg met de basisschool aangevraagd. Kinderen vanaf zes jaar kunnen worden aangemeld ongeacht het niveau.

Welke leerlingen bezoeken De Brug?

In het algemeen kunnen we stellen dat de kinderen specifieke problemen bij het leren hebben. Vaak gaan deze samen met sociaal emotionele problemen. De belemmeringen kunnen in het kind zelf of in de omgeving liggen. Er zijn kinderen, die een beperkte leercapaciteit hebben. Zij hebben veel tijd nodig om zich de leerstof eigen te maken. Of zij hebben moeite zich te concentreren. De kinderen, die aangemeld worden,  hebben op de basisschool vaak een heel zorgtraject doorlopen. Ondanks alle aandacht, die ze hebben gehad, lukte het niet.

Wat is nu het speciale aan De Brug?

De kern van ons onderwijs kenmerkt zich door het intensiever en specifieker werken met de kinderen. Het allerbelangrijkste is het pedagogisch klimaat, waarbinnen het kind warmte en begrip voor zijn problemen ervaart. Elk kind mag op eigen niveau en in eigen tempo zich de leerstof eigen maken. De leerlingen krijgen  ‘s morgens in niveaugroepen instructie in lezen, taal en rekenen. Tijdens de verwerking worden de kinderen individueel ondersteund. Onze kinderen hebben tijdens de lessen veel structuur en herhaling nodig. De leerstof moet in kleine stapjes worden aangeboden. De methoden, waarmee wij werken, sluiten hierbij aan.  Op De Brug werken we met kleine groepen van gemiddeld 15 leerlingen. Op De Brug wordt veel aandacht besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Binnen onze school zijn duidelijke regels, die door pictogrammen worden aangegeven. Deze worden elk jaar uitgebreid besproken en geoefend in de groepen. Daarnaast worden sociale vaardigheden aangeleerd. Voor die kinderen, die hiervoor in aanmerking komen, is er de mogelijkheid van een spelgroep. De ontwikkeling van de kinderen wordt nauwlettend gevolgd. Daarvoor worden alle kinderen twee keer per jaar besproken in een leerlingbespreking. De leerkracht, de interne begeleider en de psychologe  zijn hierbij aanwezig. Vanuit diverse invalshoeken wordt naar het kind gekeken. Er worden handelingsadviezen voor de leerkracht opgesteld. Waar nodig wordt voor verder onderzoek naar andere instanties verwezen.

Wie werken er op De Brug?


De leerkrachten, die naast hun basisopleiding een extra 2- jarige opleiding voor leerkracht speciaal  basisonderwijs hebben gevolgd
De interne begeleider, die de eigen leerkrachten adviseert en begeleidt bij het vinden van de juiste hulp.  Zij leidt de groepsbesprekingen

  • De logopediste. Haar behandeling richt zich op het vergroten van de taalvaardigheid en het ondersteunen van het leesproces. Zij geeft individuele- en groepsbehandeling
  • De orthopedagoog. Zij verricht aanvullend onderzoek om een goed beeld van de mogelijkheden van de kinderen te hebben.    
  • Administratief medewerkster voor alle administratieve taken
  • De kinderfysiotherapeut. Zij is gespecialiseerd in het observeren, onderzoeken en behandelen van kinderen met een achterstand in hun motorisch functioneren

En verder?

Er is  veel over De Brug te vertellen.  De beste kennismaking is … binnenkomen.

Is uw belangstelling gewekt en wilt u meer over onze school voor speciaal basisonderwijs weten? Maak gerust een afspraak!

U kunt bellen met H. Schepers (directeur) 0548-613976