De Brug is een speciale school voor basisonderwijs.

Kinderen die de school bezoeken hebben vaak al op zeer jonge leeftijd ervaren dat niet in ieders leven sprake is van een ononderbroken ontwikkeling. Dit te moeten erkennen valt voor de opvoeders thuis en op school niet mee. De kern van het onderwijs op De Brug wordt gevonden in het intensiever en specifieker werken met de ons toevertrouwde leerlingenpopulatie.  Als centrale uitgangspunten voor omgang en onderwijs worden respect voor elkaar, veiligheid en ontwikkeling van een positief zelfbeeld gehanteerd.

Profielschets leerkracht sbo de Brug

 

 De Brug is een speciale school voor basisonderwijs.

 • Zij ziet het als haar taak om kinderen met ernstige en complexe problematiek, waarvoor het gewone basisonderwijs geen adequate opvang kan bieden, te begeleiden  op een wijze die aansluit bij de behoefte van het kind.
 • Zij ziet het als haar taak om kinderen die zijn vastgelopen op de basisschool  dusdanig te begeleiden dat zij weer met plezier naar school gaan en een positief zelfbeeld ontwikkelen.

Van een leerkracht op De Brug wordt verwacht dat hij/zij :

 • In het bezit is van het diploma gespecialiseerde groepsleerkracht.
 • invoelend naar kinderen is, positief reageert, duidelijk is, contact kan leggen met kinderen en ouders;
 • een goed pedagogisch klimaat belangrijk vindt;
 • geduld en incasseringsvermogen heeft;
 • om kan gaan met verschillen in de klas;
 • oog heeft voor de individuele beperkingen van de leerling;
 • goed in teamverband kan werken;
 • flexibel is; wil veranderen indien de situatie daarom vraagt, open staat voor nieuwe ideeën;
 • een positieve instelling heeft.