De Brug is een speciale school voor basisonderwijs.

Kinderen die de school bezoeken hebben vaak al op zeer jonge leeftijd ervaren dat niet in ieders leven sprake is van een ononderbroken ontwikkeling. Dit te moeten erkennen valt voor de opvoeders thuis en op school niet mee. De kern van het onderwijs op De Brug wordt gevonden in het intensiever en specifieker werken met de ons toevertrouwde leerlingenpopulatie.  Als centrale uitgangspunten voor omgang en onderwijs worden respect voor elkaar, veiligheid en ontwikkeling van een positief zelfbeeld gehanteerd.

Ouderraad

Aan onze school is een ouderraad verbonden. Om lid te kunnen worden van de ouderraad, dient men de statuten van de schoolvereniging te onderschrijven.

De verkiezing geschiedt voor een periode van twee jaar.

 

Mw. Geerink: voorzitter 0548-626452  ffwgeerink@hotmail.com

Mw. Zwoferink: secretaris/penningmeester 06-418271137 jorienz3@gmail.com

Mw. Wieldraayer: lid 06-39139280 edwin.wieldraayer@live.nl

Mw. Jansen: lid 0548-850992 anjaj@ziggo.nl

Mw.  Schuurman: lid namens team M.schuurman@debrug-ikt.nl


 

Medezeggenschapraad van De Brug

 

Doel

 De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk voorgeschreven inspraakorgaan van school. De MR bestaat uit vertegenwoordigers van ouders en leerkrachten die instemming- of adviesrecht hebben op beleidsbeslissingen. Taak van de MR is de belangen te behartigen van de leerlingen, de leerkrachten en de ouders. We streven naar duidelijkheid, eerlijkheid en evenwichtige keuzen.

Samenstelling

 De MR bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten (tot juli 2018 hebben we 4 ouders als lid). Van deze leden is een persoon afgevaardigd in de GMR. De GMR is een overkoepelende MR bestaande uit afgevaardigden van de afzonderlijke medezeggenschapsraden van de 10 basisscholen uit de gemeente Hellendoorn verenigt in de Stichting Ieder Kind Telt (IKT). Hier worden besluiten genomen die alle deze scholen aangaan.

 Werkwijze

 De MR van De Brug vergadert ongeveer 5 keer per schooljaar. Deze vergaderingen zijn openbaar en worden aangekondigd in de nieuwsbrief. Een uitzondering kan worden gemaakt als het gaat om vertrouwelijke informatie rond personen, maar dit komt zelden voor. In de loop van de vergadering schuift de directeur aan om vragen van de MR te beantwoorden of om zaken voor te leggen. Voorafgaand aan elke vergadering wordt een agenda opgesteld. De MR-leden en de directeur dragen voor de vergadering onderwerpen aan. Maar ook andere ouders kunnen onderwerpen of vragen inbrengen. Van elke vergadering worden notulen gemaakt. Deze notulen zijn te vinden op deze website.

 Waarover heeft de MR het?

 De MR heeft het recht alle zaken die de school betreffen te bespreken. In de wet is precies vastgelegd bij welke onderwerpen de MR inspraak heeft. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen instemmingsrecht en adviesrecht. Onderwerpen waar de MR instemmingsrecht heeft zijn bijvoorbeeld:

  • De onderwijskundige doelstellingen van de school
  • De begroting van de school
  • Vaststellen of wijzigen van de schoolgids of een mogelijk schoolreglement
  • Formatie (combi-klassen, aantal groepen)

 De MR kan ook een advies uitbrengen. Bijvoorbeeld over de regeling van de schooltijden of van de vakantie, over het klimaat op school of over belangrijke verbouwingen. Verder kan de MR aan het schoolbestuur voorstellen doen en haar standpunt kenbaar maken. De MR overlegt hiertoe met de directeur, die dan optreedt namens het bestuur. Ook de beleidsplannen van de directie worden in de MR besproken.

 Waarover heeft de MR het niet?

 De MR is er niet voor persoonlijke problemen of situaties. Tenzij deze ook van toepassing zijn op een grotere groep. En ook niet over feestjes en uitjes, want dat is het terrein van de Ouderraad. Nog een ander belangrijk punt: De MR vertegenwoordigt alle ouders en is ook gekozen door de ouders. Maar een MR-lid mag in principe zelfstandig besluiten nemen en hoeft dus niet persé te kiezen voor het meerderheidsstandpunt van de achterban.

 Hoe kom je in de MR?

 Er is plek voor 2 ouders in de MR. De ‘aanstelling’ is voor vier schooljaren. Na die vier jaar kan een ouder zich verkiesbaar stellen. Aangezien niet alle MR-ouders in hetzelfde jaar begonnen zijn, is er mogelijk jaarlijks ruimte voor nieuwe ouders in de MR. Als er dan meer aanmeldingen dan vacatures zijn, worden er verkiezingen georganiseerd. Deze worden aangekondigd in de nieuwsbrief.

 Vragen of opmerkingen?

 Hebt u vragen of opmerkingen, dan kunt u één van ons gewoon aanspreken in school of op het schoolplein. U kunt ons ook e-mailen, ons mailadres is MR@ikt-debrug.nl. Ook kunt u een brief afgeven aan de leerkracht, die er dan voor zorgt dat die brief bij de MR terecht komt.

De MR bestaat op dit moment uit 4 ouders en 2 leerkrachten, te weten:

leerkrachten:                              

ouders:

 

Marijke Krol (tevens GMR lid)

Danielle Nijenkamp (moeder van Joran, Vossen-groep)

Annemarie Teusink                        

Marieke Warnawa (moeder van Imke, Dassen-groep)

 

 

 

 

 

 U kunt ons bereiken via het mailadres mr@ikt-debrug.nl of via onze voorzitter: Marieke Warnawa